پیام فرستادن
Shanghai Lorechem Company Limited
محصولات
عامل رهاسازی قالب مبتنی بر آب
عامل پخش نیمه دائمی قالب
عامل رهاسازی قالب لاستیکی
عامل رهاسازی تایر
عامل رهاسازی سنبه
عامل انتشار قالب PU
رهاسازی قالب مایع
عامل انتشار فوم
انتشار قالب جهانی
عامل چسبندگی
عامل اتصال لاستیکی
چسب تریم داخلی خودرو
عامل انتشار اپوکسی
عوامل رهاسازی قالب مرکب
عامل رهاسازی فیبر کربن
عامل رهاسازی بتن
عامل آزادسازی قالب داخلی